ನನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ತ್ವರಿತ ವ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ