ಸೂಪರ್ ಮಾದಕ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ SARAH ನರಕದ ದೇಹವು ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ