ಅವಳ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿರುವ ವೈವೊನ್ನ ಕ್ಷೌರದ ಪುಸಿ ಹೆಚ್ಚು