ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಬುಲ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಭಾಗ 1