ಪತಿ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ನೋಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ